ارسال ایمیل

یکشنبه 18 تیر 1391 ساعت 10:30 ق.ظ

ارسال ایمیل یکی از متداول ترین کارهای است که در هر وبسایت ی مشاهده میشود و چون در asp.net کار سختی نیست براحتی میتوان آن را پیاده سازی کرد که به آموزش آن میپردازیم.

برای ارسال ایمیل مراحل زیر را دنبال کنید.یک پروژه جدید باز کرده و یک صفحه ایجاد کنید. و یک فرم ساده شامل نام ، نام خانوادگی ،

ایمیل و متن  ایجاد کنید ، یک button  روی فرم قرار داده و  روی آن دابل کلیک کرده تا به پنجره

کد بروید.


در بالای صفحه کتابخانه mail اضافه کنید.

using System.Web.Mail;

و کد زیر را در رویداد کلیک وارد کنید
-------------------------------------------------------------------

    string Body = "Name:{0} Family:{1} Email:{2} Gender:{3} Message:{4}";
    Body = string.Format(Body, txtName.Text, txtFamily.Text, txtEmail.Text, 
ddlGender.SelectedValue, txtMessage.Text);


    string from = "your email address here";
    string to = "email address here";
    MailMessage mail = new MailMessage();
    mail.To.Add(to);
    mail.From = new MailAddress(from, "name", System.Text.Encoding.UTF8);
    mail.Subject = "subject";
    mail.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    mail.Body =  Body ;
    mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    mail.IsBodyHtml = true;
    mail.Priority = MailPriority.High;

    SmtpClient smtp = new SmtpClient();
    smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, "PASSWORD");
    smtp.Port = 25;
    smtp.Host = "your SMTP host";
    smtp.EnableSsl = true;

    try
    {
        smtp.Send(mail);
        lblStatus.Text = "succesfully";
    }
    catch
    {
        lblStatus.Text = "faild!";
    }

---------------------------------------------------------

 برای مثال با استفاده از gmail ما یک ایمیل ارسال میکنیم: توجه داشته باشی
د که ایمیل ارسال کننده در مثال زیر باید gmail باشد.


    string Body = "Name:{0} Family:{1} Email:{2} Gender:{3} Message:{4}";
    Body = string.Format(Body, txtName.Text, txtFamily.Text,
txtEmail.Text, ddlGender.SelectedValue, txtMessage.Text);


    string from = "your gmail address here";
    string to = "email address here";
    MailMessage mail = new MailMessage();
    mail.To.Add(to);
    mail.From = new MailAddress(from, "name", System.Text.Encoding.UTF8);
    mail.Subject = "subject";
    mail.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    mail.Body = Body ;
    mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    mail.IsBodyHtml = true;
    mail.Priority = MailPriority.High;

    SmtpClient smtp = new SmtpClient();
    smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, "PASSWORD");
    smtp.Port = 587;
    smtp.Host = "smtp.gmail.com";
    smtp.EnableSsl = true;

    try
    {
        smtp.Send(mail);
        lblStatus.Text = "succesfully";
    }
    catch
    {
        lblStatus.Text = "faild!";
    }

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo