کنترل Calender

کنترل Calender می تواند به کنترل TextBox متصل شده امکان انتخاب تاریخ بدون تایپ آن را برای ما مراهم کند. این کنترل دادای متد های سمت کلاینتی است که این امکان را برای ما فراهم میکند که شکل ظاهری آن را تنظیم کنیم.

خصوصیت های کنترل Calender

TargetControlIDاین خاصیت با مقدار ID کنترل TextBox مورد نظر که می خواهیم با کلیک بر روی آن کنترل Calender نمایش داده شود و تاریخ درون آن قرار گیرد مقداردهی می شود.
CssClassمشخص کننده کلاس نمایشی مورد نظر برای تنظیم ویژگی های کنترل Calender می باشد.
Formatمشخص کننده قالب رشته نمایش دهنده تاریخ انتخاب شده در کنترل Calender می باشد با استفاده از این خاصیت می توان ترتیب و نحوه نمایش اجزای تاریخ انتخابی یعنی روز ،ماهو سال را تنظیم کرد.
PopupButtonIDاین خصوصیت با مقدار ID کنترلی که قرار است با کلیک بر روی آن کنترل Calender نمایش داده شود مقداردهی می شود و اگر این خاصیت مقداردهی نشود کنترل Calender با کلیک بر روی کنترل TextBox هدف نمایش داده میشود.
PopupPositionبا استفاده از این خاصیت میتوان موقعیت کنترل Calender را نسبت به کنترل TextBox هدف تنظیم کرد. این خاصیت با مقادیر ButtonLeft,ButtonRight,TopLeft,TopRight قابل تنظیم است
SelectedDateبا استفاده از این خاصیت می توان تاریخ پیشفرض را تنظیم کرد یا تاریخ انتخاب شده را بدست آورد.قالب نمایشی Calender


با استفاده از خاصیت CssClass کنترل Calender می توان ویژگیهای این کنترل را تنظیم کرد، کنترل Calender دارای ویژگی های نمایشی از پیش تعریف شده ای نیز می باشد که در صورت عدم استفاده از خاصیت CssClass آز آنها در تنظیم ویژگی های ظاهری و رفتاری کنترل Calender استفاده می شود. این کلاس های نمایشی پیشفرض در فایل Calender.css که در مسیر ...\AjaxControlToolkit\Calender قراردارد تعریف شده اند. با تغییر این خصوصیات در این کلاس نمایشی می توان شکل ظاهری آن را تنظیم کرد.


کلاس هاس نمایشی کنترل Calender


دریافت فایل پروژه رمز دریافت : asp-code.blogsky.com