اعتبار سنجی

بهتره موضوع رو با یک مثال شروع کنم فرض کنید شما یک صفحه برای ثبت نام وارد کردید حالا کاربر باید در قسمت نام کاربری از حروف مجاز استفاده کنه مثلا ! ٪ ؟ ... نداشته باشه یا برای وارد کردن رمز دو تا جعبه متن داشته باشید که کاربر باید هر دوتا رو یکسان پر کنه برای این کار سه تا راه وجود داره یک: بعد از تکمیل فرم کاربر روی ثبت اطلاعات کلیک میکنه اطلاعات میره و در سرور برسی میشه و اگه مثلا نام کاربری مشکل داشت یک پیغام میدیم و کاربر باید نام کاربری و رمز ورود ... رو دوباره وارد کنه بعد باز هم روی ثبت اطلاعات کلیک کنه که حالا اگه درست باشه یا نه.  دو: شما کاملا آشنا به کد های سمت کلاینت باشید و کد های بنویسید که بدونه اینکه اطلاعات به سرور بره اول برسی بشه و اگه درست بود بعد برای سرور بفرستید و سه: همه اینکارارو به کنترل های اعتبار سنج بسپارید. 

اگه را سوم رو انتخاب کردید مطالب این بخش برای شماست.   

RequiredFieldValidator: اگر این کنترل را به یک جعبه متن متصل کنید کاربر مجبور به پر کردن این فیلد میشود و بدون این کار صفحه پست بک نمی شود این کنترل به کنترل های دیگر نیز متصل می شود 

این کنترل یک خصوصیت دارد که  نام Textbox هدف را دربر می گیرد: 

<asp:RequiredFieldValidator  

ID="rfvs" runat="server"  

ControlToValidate=Textbox1">  

 </asp:RequiredFieldValidator> 

 

RangeValidator: با این کنترل می توانید مطمئن شود که کاربر در فیلد هدف محدوده خاصی از اعداد - حروف و یا تاریخ را وارد می کند خصوصیت های مهم این کنترل موارد زیر می باشد:   

type , MinimumValue , MaximumValue , ControlToValidate 

  

CompareValidator: این کنترل برای مقایسه دو فیلد با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال چک کردن فیلد پسورد با تکرار آن. خصوصیت های مهم این کنترل موارد زیر می باشد:   

 

ControlToValidate: نام فیلد اول 

ControlToCompare:نام فیلد دوم 

SetFocusOnError: فعال شدن وقتی مقدار دو کنترل برابر نباشد. 

ErrorMessage: متن پیام نمایشی وقتی مقدار دو فیلد برابر نباشد. 

 

 RegularExpression: این کنترل برای مقایسه فیلد ها بر اساس الگوی خاص برای مثال فیلد ایمیل یا کد پستی و ...  خصوصیت های مهم این کنترل موارد زیر می باشد:  

 ControlToValidate :نام فیلد

 ValidationExpression: نوع الگو