کنترل AnimationExtendrer

این کنترل یکی از جزابترین کنترل های این مجموعه می باشد و با استفاده از آن می توانید نمایش کنترل های مخطلف را با جلوه های ویژه همراه کنید. شما حتی می توانید با ترکیب این جلوه های ویژه , جلوه های پیشرفته ایجاد کنید.خصوصیت های کنترل AnimationExtendrer


TargetControlIDاین خاصیت را باید با نام کنترل مورد نظر که می خواهیم نمایش آن با جلوه های ویژه همراه شود مقداردهی می کنیم
OnLoadبرای نمایش جلوه های ویژه در هنگام بارگذاری صفحه بکار می رود
OnClickبرای نمایش جلوه های ویژه در هنگام کلیک بر روی کنترل معرفی شده در خاصیت TargetControlID بکار می رود
OnMouseOverبرای نمایش جلوه های ویژه در هنگام قرار گرفتن ماوس بر روی کنترل معرفی شده در خاصیت TargetControlID بکار می رود
OnMouseOutبرای نمایش جلوه های ویژه در هنگام خارج شدن ماوس هز روی کنترل معرفی شده در خاصیت TargetControlID بکار می رود
OnHoverOverاین خاصیت عملکردی مشابه خاصیت OnMouseOver دارد با این تفاوت که قبل از نمایش جلوه ویژه, ابتدا جلوه ویژه درحال اجرا را را متوقف می کند
OnHoverOutاین خاصیت عملکردی مشابه خاصیت OnMouseOut دارد با این تفاوت که قبل از نمایش جلوه ویژه, ابتدا جلوه ویژه درحال اجرا را را متوقف می کند
  


دریافت فایل پروژه رمز دریافت : asp-code.blogsky.com