کنترل AlwaysVisibleControl

با استفاده از این کنترل می توانید هر کنترلی را درون صفحه بصورت شناور قرار دهید برای مثال مرکز صفحه یا هر مکان دیگر که با پیمایش صفحه کنترل در مرکز ثابت باقی می ماند.


خصوصیت های کنترل AlwaysVisibleControl:


TargetControlIDاین خاصیت با مقدار ID کنترل مورد نظر که می خواهیم شناور باشد مقدار دهی می شود
HorizontalOffsetمیزان فاصله افقی کنترل مورد نظر از سمتی که در خصوصیت HorizontalSide مشخص می شود را مشخص می کند
HorizontalSideموقعیت افقی کنترل مورد نظر را نسبت به پنجره مرورگر مشخص می کند
VerticalOffsetمیزان فاصله عمودی کنترل مورد نظر از سمتی که در خصوصیت VerticalSide مشخص می شود را مشخص می کند
VerticalSide
موقعیت عمودی کنترل مورد نظر را نسبت به پنجره مرورگر مشخص می کند
ScrollEffectDurationهنگام پیمایش صفحه موقعیت این کنترل تغییر می کند اما سریعا به محل خود باز می گردد این خصوصیت سرعت این کار را بر حسب ثانیه مشخص می کند