HTML

کنترل های HTML : این کنترل ها کنترل های اصلی برای ایجاد تمامی تمامی صفحات وب هستند .این کنترل ها دقیقا همانگونه که در صفحه هات وب معمولی مورد استفاده قرار می گیرند، در asp.net نیز میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. البطه ما در این وبلاگ به برسی این کنترل ها نمی پردازیم و شما میتوانید از منابع دیگر برای یاد گیری این کنترول ها بپردازید.   

یکی از بهترین منابع برای یاد گیری این کنترل ها http://www.w3schools.com می باشد.