کنترل AutoComplete

کنترل AutoComplate کنترل وبی است که به یک TextBox متصل می شود و در هنگام تایپ در TextBox پنلی نمایش نمایش داده می شود که محتوی لیستی از کلماتی با پیشوند حروف تایپ شده در TextBox می باشد. این کنترل باعث سرعت تایپ در TextBox می شود زیرا به جای تایپ تمام یک کلمه با تایپ بخشی از آن ادامه آن با انتخابش در لیست کلمات بطور خودکار تایپ خواهد شد.

خصوصیت های AutoComplete

TargetControlIDاین خصوصیت با مقدار ID کنترلTextBox مورد نظر تنظیم می شود
ServiceMethodمشخص کننده متد سرویس وب فراهم کننده کلمات لازم جهت نمایش در کنترل TextBox می باشد.
ServicePathمشخص کننده مسیر سرویس وبی است که کلمات لازم جهت نمایش در کنترل TextBox هدف را فراهم می کند. در صورتی که این مسیر تنظیم نشود متد سرویس وب باید در صفحه وب تعریف شود.
ContextKeyمشخص کننده رشته ای است که در شکل دیگر فراخوانی متد سرویس وب فراهم کننده کلمات کنترل TextBox هدف مورد استفاده قرار می گیرد.
UseContextKeyمشخص کننده آن است که از خاصیت ContextKey در متد سرویس وب فراهم کننده کلمات کنترل TextBox هدف استفاده شود یا خیر.
MinimumPrefixLengthمشخص کننده تعداد حداقل کاراکتر های که باید در TextBox هدف وارد شود تا متد سرویس وب کلمات پیشنهادی را تولید و نمایش دهد.
CompletionIntervalفاصله زمانی بین به حد نصاب رسیدن کاراکتر های وارد شده در کنترل TextBox هدف و نمایش کلمات پیشنهادی تولید شده توسط متئ سرویس وب می باشد
EnableCachingمشخص کننده فعال یا غیر فعال نمودن نگهداری موقتی اطلاعات در سمت کلاینت می باشد
CompletionSetCountمشخص کننده تعداد کلمات پیشنهادی لازم جهت دریافت از سرویس وب می باشد
CompletionListCssClassمشخص کننده کلاس نمایشی تنظیم کننده ویژگی های ظاهری لیست کلمات پیشنهادی تولید شده
CompletionListItemCssClassمشخص کننده کلاس نمایشی تنظیم کننده ویژگی های ظاهری آیتم های لیست کلمات پیشنهادی تولید شده
CompletionListHighlighted
ItemCssClass
مشخص کننده کلاس نمایشی تنظیم کننده ویژگی های ظاهری آیتم های(Highlight) لیست کلمات پیشنهادی تولید شده
DelimiterCharactersمشخص کننده کاراکتر یا کاراکتر های جداکننده کلمات
FilterRowSelectedمشخص می کند که آیا اولین آیتم در لیست کلمات پیشنهادی تولید شده توسط سرویس وب به طور پیشفرض در کنترل TextBox هدف نمایش داده شود یا نه
Animationsاز این خاصیت برای تنظیم جلوه های ویژه هنگام نمایش یا محو شدن لیست می توان استفاده کرد(در این خاصیت می توان از جلوه های OnShow و OnHide اتفاده کرد)


دریافت فایل پروژه رمز دریافت : asp-code.blogsky.com