کلاس نمایشی کنترل Calenderقالب نمایشی Calender


با استفاده از خاصیت CssClass کنترل Calender می توان ویژگیهای این کنترل را تنظیم کرد، کنترل Calender دارای ویژگی های نمایشی از پیش تعریف شده ای نیز می باشد که در صورت عدم استفاده از خاصیت CssClass آز آنها در تنظیم ویژگی های ظاهری و رفتاری کنترل Calender استفاده می شود. این کلاس های نمایشی پیشفرض در فایل Calender.css که در مسیر ...\AjaxControlToolkit\Calender قراردارد تعریف شده اند. با تغییر این خصوصیات در این کلاس نمایشی می توان شکل ظاهری آن را تنظیم کرد.


کلاس های نمایشی کنترل Calender


.ajax__calender_container
تنظیم کننده ویژگی ظاهری کادر دور کنترل Calender می باشد و دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:

.ajax__calender_header
.ajax__calender_body
.ajax__calender_footer
.ajax__calender_header
تنظیم کننده عنوان کنترل Calender که شامل فلش های چپ و راست و رشته نمایش دهنده ماه و سال است می باشد و دارای زیر مجوعه های زیر می باشد:

.ajax__calender_prev
.ajax__calender_title
.ajax__calender_next
.ajax__calender_prevتنظیم کننده ویژگی ظاهری عنصر نمایش دهنده فلش سمت چپ در عنوان کنترل Calender  که برای انتخاب تاریخ قبلی استفاده می شود، میباشد
.ajax__calender_titleتنظیم کننده ویژگی ظاهری رشته نمایش دهنده ماه و سال در عنوان کنترل Calender می باشد.
.ajax__calender_nextتنظیم کننده ویژگی های ظاهری عنصر نمایش دهنده فلش سمت راست در عنوان کنترل Calender که برای انتخاب تاریخ بعدی استفاده می شود، می باشد
.ajax__calender_body
تنظیم کننده ویژگی های ظاهری محتویات کنترل Calender (نمایش روز ها، ماه ها و سال ها) می باشد. و دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:

.ajax__calender_days
.ajax__calender_months
.ajax__calender_years
.ajax__calender_days
تنظیم کننده ویژگی ظاهری عنصر نمایش دهنده روز های ماه می باشد و دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:

.ajax__calender_day
.ajax__calender_dayname
.ajax__calender_daynameتنظیم کننده ویژگی ظاهری عنصر نمایش دهنده نام روز هفته می باشد.
.ajax__calender_dayتنظیم کننده ویژگی ظاهری یک روز از ماه
می باشد.
.ajax__calender_monthsتنظیم کننده ویژگی ظاهری عنصر نمایش دهنده ماه های یک سال می باشد و دارای زیر مجموعه زیر می باشد:

.ajax__calender_month
.ajax__calender_monthتنظیم کننده ویژگی ظاهری یک ماه از سال
می باشد.
.ajax__calender_yearsتنظیم کننده ویژگی ظاهری عنصر نمایش دهنده سال های یک دهه می باشد و دارای زیر مجموعه زیر می باشد:

.ajax__calender_year
.ajax__calender_yearتنظیم کننده ویژگی ظاهری یک سال از دهه
می باشد.
.ajax__calender_footerتنظیم کننده ویژگی ظاهری قسمت پایینی کنترل Calender که تاریخ جاری نمایش داده می شود می باشد و دارای زیر مجموعه زیر می باشد:

.ajax__calender_today
.ajax__calender_todayتنظیم کننده ویژگی های ظاهری عنصر نمایش دهنده تاریخ جاری در قسمت پایین کنترل Calender می باشد.
.ajax__calender_hoverتنظیم کننده ویژگی های ظاهری عناصر نمایش دهنده  روز ، ما و سال که نشانگر ماوس روی آنها قرار گرفته است ، می باشد و دارای زیر مجموعه های زیر می باشد:

.ajax__calender_hover
.ajax__calender_hover
.ajax__calender_hover
.ajax__calender_activeتنظیم کننده ویژگی های ظاهری عناصر نمایش دهنده روز ماه یا سالی که کاربر آنها را انتخاب کرده است و در حال انتخاب قرار دارد، می باشد.
.ajax__calender_otherتنظیم کننده ویژگی های ظاهری عناصر نمایش دهنده روز، ماه و سالی که در حال نمایش قرار ندارند، و دارای زیر مجموعه های زیر می باشند:

.ajax__calender_hover
.ajax__calender_hover